Search
  • บุษบา

Trafficking Awareness


“การค้ามนุษย์”

หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคล ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย

“ประเภทการค้ามนุษย์”

อันดับหนึ่งของธุรกิจ "ค้ามนุษย์" ร้อยละ 79 เป็นการใช้ประโยชน์ทางเพศ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งรูปแบบที่พบเห็นเป็นประจำ เช่น การบริการทางเพศ(การค้าบริการทางเพศ) การใช้แรงงานเยี่ยงทาส(การค้าทาส)การขอทาน การรับจ้างแต่งงาน การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย


0 views

© 2019 by Jojo's Sanctuary

Jojo's Sanctuary is a project of

 

 

 

 

 

 

 

and a member of

topRanked_large.png